Digwyddiadau

| |

Sgyrsiau a draddodwyd yn Nhyddewi

Mae’r sgyrsiau a draddodwyd yn y digwyddiad a gynhaliwyd gan y prosiect yn Nhyddewi bellach ar gael ar lein, drwy ddilyn y dolenni isod. Diolch i Jane Cartwright a chydweithwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant am eu cymorth i drefnu’r ddarpariaeth hon. Jenny Day ‘The Lives of St David’ (gyda rhagymadrodd gan Dafydd Johnston)Ann…

| |

Buchedd Marthin

Mae Jenny Day wedi bod yn golygu Buchedd Marthin, trosiad Cymraeg o Vita Sancti Martini Sulpicius Severus (c.360–?c.430) (un o’r bucheddau cynharaf a mwyaf dylanwadol) ac o ddarnau o destunau eraill gan Sulpicius a chan Gregory o Tours (c.538/9–94). Bydd hi’n siarad yn y Fforwm Undydd, ‘Gutun Owain a thraddodiad llenyddol y gogledd-ddwyrain’ am sut…

| |

Sgwrs i ddisgyblion Coleg Llanymddyfri

Daeth dangosiad diweddaraf ein harddangosfa deithiol i ben ddydd Sadwrn, 12 Mawrth. Cyn datgymalu a phacio popeth, gofynnwyd i mi gyflwyno sgwrs i ddisgyblion Blwyddyn 9 o Goleg Llanymddyfri a oedd yn ymweld â Thyddewi am y penwythnos. Yn ogystal â defnyddio’r arddangosfa yn gymorth gweledol ar gyfer y sgwrs, cawsom gyfle i edrych ar…

| |

Arddangosfa yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Mae arddangosfa ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’ bellach wedi cyrraedd Eglwys Gadeiriol Tyddewi ar gyfer prynhawn o sgyrsiau ar Ddewi Sant a seintiau yng Nghymru a gynhelir yn Nhŷ’r Pererin, gerllaw’r eglwys ar fryn y Cwcwll, ar 29 Chwefror. Mae’r arddangosfa i’w gweld yn ystlys ogleddol y côr. Bydd yno hyd 12 Mawrth, a gobeithio…

| |

Sgyrsiau a draddodwyd ym Mangor a Llanilltud Fawr

Recordiwyd y sgyrsiau a draddodwyd ym Mangor a Llanilltud Fawr a gellir eu gwylio drwy ddilyn y dolenni isod: Bangor David Parsons ‘Introduction to the Saints in Wales Project’Alaw Mai Edwards ‘Seintiau Gwynedd yn Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol’Barry Lewis ‘Bonedd y Saint’ Llanilltud Fawr Jane Cartwright ‘Mair Fadlen a’r Bucheddau Cymraeg’ (gyda rhagymadrodd gan Dafydd Johnston)Karen…

| |

Eglwys Gadeiriol Bangor

Wedi cael prynhawn gwych o sgyrsiau yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Braf cael croesawu’r Athro Barry yn ôl o Ddulyn. Cawsom groeso cynnes gan archddiacon Bangor, Paul Davies: diolch yn fawr iddo ef a’i gydweithwyr. Yn dilyn sgyrsiau yng Nghanolfan yr Esgobaeth, aethom ymlaen i’r Esglwys Gadeiriol a thywysodd Martin Crampin ni o gwmpas y seintiau mewn…

| |

Bangor Cathedral

Had a great afternoon of talks at Bangor Cathedral. Good to welcome Professor Barry back from Dublin. A warm welcome from the Archdeacon of Bangor Paul Davies: many thanks to him and his colleagues. After talks in the Diocesan Centre we moved to the Cathedral and Martin Crampin guided us round the saints in stained glass…